Kancelaria doradza swoim Klientom w sprawach związanych ze sprawami pracowniczymi, występując zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców, a także w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

1. Reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, zapłatę odprawy i inne świadczenia przewidziane w wewnętrznych aktach prawa pracy, zapłatę renty i renty wyrównawczej, odszkodowanie za wykonywanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jak również w innych postępowaniach obejmujących roszczenia z zakresu prawa pracy;

2. Tworzenie umów z zakresu prawa pracy,

3. Sporządzanie wszelkich pism procesowych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych między innymi w zakresie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, podlegania ubezpieczeniom społecznym, przeliczenia kapitału składkowego, przyznawania prawa do emerytur, rent i zasiłków etc.